Pohdi oppimispäiväkirjassasi seuraavia kysymyksiä:

Miten itse opit tieto- ja viestintäteknologisissa ympäristöissä? Miten ja missä itse käytät tieto- ja viestintäteknologiaa omassa oppimisessasi yliopisto-opinnoissa ja vapaa-ajalla? Miten haluaisit, että opettajankoulutuksessa omaa oppimistasi tuettaisiin tieto- ja viestintäteknologisissa ympäristöissä?

 

Tieto- ja viestintäteknologian hyöty käyttö opetuksessa on mielestämme erinomainen asia, jota tulisi kehittää entisestään. Omalla aktiivisuudellamme pyrimme tutustumaan erilaisiin laitteisiin ja sovelluksiin ja oppia niiden käyttöä sitä kautta. Opinnoissamme toivoisimme saavamme enemmän eväitä niiden taitojen hyödyntämiseen opetus- ja ohjauskäytössä. Koemme, että tieto- ja viestintäteknologialla saisi lapset ja nuoret motivoitumaan koulusta. Samalla niiden käyttö tukee itseohjautuvuutta ja mahdollistaa yhteisöllisen oppimisen esimerkiksi portfolioiden jakamisella ja niiden ideoiden yhdessä kehittämisellä. Kuten artikkelissa on mainittu, sähköisten portfolioiden etu on niiden helppo jakaminen, verrattuna esimerkiksi paperiversioihin, joita usein on vain yksi kaikkien nähtävillä.

Tieto- ja viestintäteknologian yleistyvä käyttö luo opetukseen monia uusia mahdollisuuksia. Etäopetus ja esimerkiksi virtuaalinen ohjaus ovat mahdollisia internetin välityksellä. Artikkelissakin mainittu mobiilius on myös yksi muutokseen mahdollistavista tekijöistä. Sanasta mobiilius tulee ensimmäisenä mieleen matkapuhelin, mutta termillä tarkoitetaan myös kannettavia tietokoneita ja tabletteja, kaikkea mikä liikkuu ja joka, ei ole sidottuna aikaan tai paikkaan. Esimerkiksi ohjauksessa virtuaaliviestinnän kautta ohjattava saa aikaa pohtia ohjaajan antamia kysymyksiä ja pystyy vastaamaan hänelle sopivassa tilanteessa. Virtuaaliviestintä tuo myös vaikeuksia ohjauksen piiriin sillä ohjaajan on nyt osattava myös ”lukea rivien välistä”, sillä kehonkieli jää näkemättä.

Tieto- ja viestintäteknologian avulla koulut pystyvät tarjoamaan esimerkiksi harvinaisemman kielen opintoja myös pienempiin ja syrjäisempiin kouluihin. Mielestämme koulujen tulisikin tehdä tiivistä yhteistyötä, jotta kaikki saisivat samat mahdollisuudet riippumatta paikasta ja ajasta. Meillä on jo välineet siihen, mutta emme mielestäni ole sitä tarpeeksi hyödyntäneet. Kuten artikkelissa on mainittu, nykyisin keskiössä on oppilas, jonka tulisi itse rakentaa omaa oppimismenetelmää. Näin ollen tärkeämpänä koetaan oppilaan meta-kognitiivisten taitojen kehittyminen, eikä niinkään työn lopputulos, joka mielestäni on hyvä asia.  

 Laitteiden tuomassa vapaudessa piilee myös vaaroja. Onko tulevaisuudessa lainkaan tarvetta kontakti opetukseen? Tapahtuuko verkostoituminen tulevaisuudessa ainoastaan virtuaalisessa maailmassa? Mielestämme ihminen tarvitsee toisia ihmisiä ympärilleen myös fyysisesti. Tietenkin virtuaalisessa maailmassa verkostoituminen saattaa olla jopa helpompaa kuin ”oikeassa” elämässä, mutta riittääkö se? Vaarana näemme myös sen, että ihmiset, jotka kokevat ettei virtuaalinen opetus sovi heille ollenkaan, eivät saa heille sopivaa opetusta. On myös yksilöitä, joiden on vaikeampi keskittyä tietokoneen ruudun edessä kuin luokkahuoneessa. Selvää kuitenkin on, että tieto- ja viestintäteknologian myötä virtuaalisen maailman vallankumous on jo tapahtumassa.

Artikkelissa on tutkittu kielten opetuksen avulla tieto- ja viestintäteknologian toimivuutta. Tutkimuksessa on painotettu itseohjautuvuutta. Itse koemme, että termi itseohjautuvuus on noussut esiin jo moneen kertaan tieto- ja viestintäteknologiasta puhuttaessa. Itseohjautuvuudella ymmärrämme sen painottavan oppilaan omaa käsitystään oppimisestaan, oman työn suunnittelusta ja arvioinnista sekä motivaation löytämisestä. Yleisesti voisimme ajatella sen olevan synonyymi itsenäisestä työskentelystä, vaikkakin siihen liittyy myös monia muita ulottuvuuksia, kuten tässä edellä mainitut.

 

Artikkelissa on lueteltu erilaisia tapoja hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa. Sarjakuvat, omien kuvien ja videoiden käyttö, sosiaalisen median hyödyntäminen, blogit, skype jne. ovat mielestämme mainioita tapoja soveltaa virtuaalisuutta opetukseen. Hyvin kiintoisa oli artikkelissa mainittu reaaliaikainen leirikoulu blogi, jossa oppilaat muun muassa haastattelivat saksan kielellä saksalaisia opiskelijoita, kuvasivat haastattelut ja siirsivät ne blogiin. Meidän kohdaltamme tämä avasi silmäni, sillä emme ollut osannut edes ajatella kaikkia näitä erilaisia tapoja hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa. Reaaliaikainen blogi toimii varmasti motivaation lähteenä, sillä siinä saa päivä kerrallaan kirjoittaa omista kokemuksistaan. Tutkimuksessa olikin jälkikäteen nuoria haastateltu ja blogi oli koettu positiiviseksi. Tehtävässä siis yhdistyi kielen oppiminen ja itseohjautuvuuden lisääntyminen. Tällaisia tehtäviä tulisi mielestäni yleistää, sillä mielestämme lapset ja nuoret kokevat nämä hyvin mieleisiksi, myös niin erilaisuuden takia (verrattuna esimerkiksi kielioppimoniste tehtävään).

Itseohjautuvuuteen kuuluu oman oppimisen arviointi. Mielestämme on tärkeää, että lapset jo pienestä pitäen pystyisivät kokeilemaan erilaisia oppimismenetelmä ja omien kokemustensa kautta valitsemaan heille sen oikean tavan. Mitä monipuolisempia tehtäviä, niin virtuaalisia kuin ”normaalejakin” on, sitä paremman kuvan yksilö kehittää itsestään oppilaana. Vapaus valita aika ja paikka ovat varmasti mieleen monelle. Mobiililaitteiden yleistyminen luo mahdollisuuksia enenevissä määrin. Itse toivoisimme, että tieto- ja viestintäteknologian käyttö yleistyisi kouluissa, mutta ei korvaisi perinteistä luokka huonetta kokonaan. Lapsi oppii koulussa myös prososiaalisia taitoja, jotka ovat myöhemmin elämässä vielä hieman tärkeämpiä kuin sovellusten hallinta. Mielestämme Suomessa on lisättävä resursseja kouluihin, jotta emme jää jälkeen maailman laajuisella tasolla. Varakkaat yksityiskoulut pystyvät tarjoamaan oppilailleen huipputeknologiaa, Suomen on siis mielestämme panostettava oman koulutuksen tason pitämiseen ja luottamaan opettajien ammattitaitoon entistä enemmän. Koemme, että muutos oppilaslähtöiseen opetukseen vaatii tieto- ja viestintäteknologian yleistymistä entistä enemmän.

 

-A&R